1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بازی‌انگاری در صنعت بیمه (تمایل به خرید بیمه توسط مشتریان شرکت بیمه دانا)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازی انگاری؛ تمایل به خرید؛ صنعت بیمه؛ مشتریان بیمه؛ شرکت‌های بیمه
سال 1400
پژوهشگران مژگان باقری(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

بازی انگاری در صنعت بیمه و نقش آن در تمایل به خرید بیمه توسط مشتریان در حوزه ادبیات بازاریابی عوامل متعددی بیان شده است که در رفتار مشتریان تأثیر مثبت می‌گذارد. گیمیفیکیشن یا بازی‌انگاری یکی از مهم ترین مواردی است که در سالهای اخیر درباره آن پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. هدف: هدف از این پژوهش، تاثیر بازی انگاری در صنعت بیمه و نقش آن در تمایل به خرید بیمه توسط مشتریان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد که در آن گروه آزمایش و گروه کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شرکت بیمه (کارمندان بانک) بوده که به پرسشنامه‌ی استاندارد تمایل به خرید مشتریان مشتمل بر 9 سؤال پاسخ دادند و مشتریان دارای تمایل به خرید بالا بر اساس نقاط برش پرسشنامه‌ها شناسایی شدند که تعداد آنان برابر 86 نفر بود. پس از میان آنان، 60 نفر بطور تصادفی ساده انتخاب و به همین شیوه در دو گروه (هر گروه 30 نفر) جایگزین شدند. سرانجام یک گروه به طور تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌ها: جهت تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس تک متغیری (آنکوا)، شامل آزمون شاپیرو- ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات گروه نمونه در جامعه، آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس‌ها و آزمون همگنی شیب رگرسیون تحلیل گردیده‌اند. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری (آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه آزمایش (بازی انگاری) از گروه گواه (بدون بازی انگاری) به طور معنی دار از نمرات تمایل به خرید مشتری بالاتری برخوردار هستند.