1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین نقش نظام جذب مدیریت منابع انسانی در بهبود ارزش‌های فرهنگی مطلوب (مورد مطالعه: سازمان شهرداری قم)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، نظام جذب، ارزش های فرهنگی
سال 1398
پژوهشگران محمد حسین فدوی(دانشجو)، محسن علیزاده ثانی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

امروزه فرهنگ سازمانی به یکی از مباحث کانونی و اصلی در حوزه مدیریت تبدیل شده است و دارای اهمیت روز افزون می‌باشد. توجّه و درک بستر فرهنگی، امری اصولی و حیاتی در تدوین و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای منابع انسانی است. یکی از اصلی ترین حوزه‌های منابع انسانی، حوزه جذب و تامین نیروی انسانی است که مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی، کارمندیابی و گزینش را در بر می‌گیرد. پژوهش حاضر در سازمان شهرداری قم با هدف درک وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سازمان و نقش فرایند نظام جذب مدیریت منابع انسانی در آن مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش در مرحله اول نظام جذب مدیریت منابع انسانی با نمونه گیری تصادفی و با نمونه 40 نفری از جامعه 45 نفر مورد بررسی قرار گرفت که در سه بُعد برنامه ریزی منایع انسانی، کارمندیابی و گزینش پایین‌تر از سطح میانگین بود. در مرحله دوم وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سازمان، در جامعه آماری با 480 نفر و نمونه 214 نفری مبتنی بر جدول کرجسی و مورگان مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش به کاربرده شده در این بررسی توصیفی از نوع پیمایشی است. از میان پاسخ‌ها پیرامون انواع فرهنگ سازمانی در چارچوب مدل ارزش‌های رقابتی کوئین، در وضعیت موجود چهار بعد فرهنگ سازمانی یعنی فرهنگ همکاری تیمی، فرهنگ عقلایی، فرهنگ ادهوکراسی پاسخگو و فرهنگ سلسله مراتب با ثبات، پایین تر از سطح میانگین بود و در وضعیت مطلوب، سازمان در همه ابعاد بالاتر از سطح میانگین قرار داشت و از این بین فرهنگ ادهوکراسی پاسخگو در سطح بالاتری نسبت به سایر ابعاد قرار گرفت. پس از این مرحله تحلیل شکاف صورت گرفت که بر اساس رتبه بندی میان وضعیت موجود و مطلوب، برای فرهنگ ادهوکراسی پاسخگو بیشترین شکاف وجود داشت. در مرحله سوم و برای تعیین اولویت و اهمیت ابعاد و معیارهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی جهت کاهش شکاف میان فرهنگ ادهوکراسی پاسخگو از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی و داده‌های آن مبتنی بر نظر 8 خبره جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که در میان ابعاد نظام جذب، بعد برنامه ریزی منابع انسانی دارای اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به سایرین می‌باشد و همچنین از میان معیارها در برنامه ریزی منابع انسانی؛ هم راستایی برنامه ریزی منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان، کارمندیابی؛ وجود سیاست و رویه‌های جذب نیروی جایگزین و از میان معیارهای گزینش؛ رعایت عدالت در گزینش، دارای اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به سایرین می‌باشند.