1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تصویر برند بر وفاداری برند با نقش میانجی رضایت از برند گردشگری (مورد مطالعه: مقصد گردشگری شهرستان بابلسر)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تصویر برند گردشگری، وفاداری، رضایت، مقصد گردشگری بابلسر
سال 1395
پژوهشگران حسین کوهستانیان(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

گردشگری امروزه به‌عنوان یک صنعت مهم و مؤثر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی در سطح جهان تبدیل شده است. ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل تصویر مقصد گردشگری نقش مهمی در درک رفتار گردشگران ایفا می‌نماید، در پژوهش‌ها و مطالعات نظری مورد توجه محققین حوزه بازاریابی و برند قرار گرفته است. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ بررسی تأثیر تصویر برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت از برند مقصد گردشگری در شهرستان بابلسر بوده است. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری این پژوهش تمامی گردشگرانی هستند که در دوره موردنظر به‌عنوان گردشگر به بابلسر سفرکرده‌اند، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش نمونه‌گیری ﺗﺼﺎدﻓﻲ ساده و ﺑﺎ در نظر گرفتن حجم ﺟﺎﻣﻌﻪ که به‌صورت نامحدود می‌باشد تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد که پایایی و روایی آن‌ها در تحقیقات قبلی مورد تائید قرار گرفته بود جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها به ترتیب از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLS استفاده شده است. ﻧتاﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از معنی‌دار بودن تأثیر مستقیم تصویر برند بر وفاداری از مقصد گردشگری و همچنین تأثیر غیرمستقیم تصویر برند بر وفاداری از طریق میانجی رضایت از برند مقصد گردشگری و به‌عبارتی تأیید فرضیه‌های پژوهش می‌باشد.