1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر انتقال آموزش: تبیین نقش تعدیلگر آموزش‌های مرتبط (مورد مطالعه کارکنان موسسه اعتباری کاسپین در استان مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انتقال آموزش، آموزش های مرتبط، روابط مورد انتظار، همکاری مورد انتظار، پاداش های مورد انتظار
سال 1395
پژوهشگران زینت حسن زاده(دانشجو)، محسن علیزاده ثانی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

سرعت تغییرات و شدت رقابتها، اهمیت به روزرسانی دانش ، مهارت و آموزشهای مرتبط و انتقال آنها به محیط کار را برای نیروی انسانی سازمانها به امری حیاتی مبدل ساخته است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین عوامل موثر بر انتقال آموزش با توجه به نقش تعدیلگری آموزش های مرتبط در بین کارکنان موسسه اعتباری کاسپین در استان مازندران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال تحصیلی 1394-1395 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که کلیه کارکنان موسسه اعتباری کاسپین دراستان مازندران جامعه آماری آن را تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق برای تعیین تعداد نمونه از روش کوکران استفاده شده است و حجم نمونه نیز 196 نفر تعیین گردید. هم‌چنین میزان پایایی و روایی ابزار آزمون با استفاده از روش ضریب بارهای عاملی، آلفا کرونباخ ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا محاسبه شده است . داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS برای آمار توصیفی و SMART- PLS برای آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج آزمون معادلات ساختاری به کار گرفته شده در این تحقیق نشان می‌دهد که قصد انتقال آموزش تاثیر مثبت و معناداری بر انتقال آموزش دارد. همچنین تاثیر آموزش های مرتبط به عنوان متغیر تعدیلگر در تاثیر نگرش به انتقال آموزش بر قصد انتقال آموزش تایید نگردید.