1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تاثیر والدین، تاثیرهم سالان، نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی، ویژگی های محصول، قصد خرید کودک.
سال 1394
پژوهشگران مهدیه کفشگری(دانشجو)، میثم شیرخدایی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

از دیدگاه بازاریابان سراسر جهان کودکان یکی از مهم ترین بخش های بازار محسوب می شوند. اهمیت کودکان به عنوان مصرف کنندگان درحال حاضر امر بدیهی و غیرقابل انکار است. این پژوهش نیز با هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان انجام گرفته است. در این راستا تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله مقطع ابتدایی شهر قائم شهر در سال تحصیلی 93-94 تشکیل می دهند، که تعداد 400 نفر از آنان به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری که شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر می باشد، استفاده شده است. و بسته های نرم افزاری اس پی اس اس و لیزرل بکار گرفته شدند. در مجموع 5 متغیر مستقل والدین، هم سالان، جنسیت، تبلیغات تلویزیونی و ویژگی های محصول بامطالعه ی ادبیات تحقیق به عنوان عوامل اثرگذار بر قصد خرید کودکان شناسایی شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تاثیرهم سالان، تاثیروالدین، جنسیت، نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی، ویژگی های محصول و قصد خرید کودک رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. به علاوه آن که نتایج نشان داد، رفتار خرید دختران و پسران متفاوت است.