1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های منابع انسانی نمونه (مورد مطالعه: شرکت گاز استان بوشهر)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزیابی، عملکرد، ارزیابی عملکرد، منابع انسانی نمونه، شایستگی
سال 1394
پژوهشگران فاطمه پاکار(دانشجو)، حسنعلی آقاجانی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

در هزاره سوم و در جهان ارتباطات و اطلاعات و عصر سازمان‌های دانش‌محور، منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه در اختیار سازمان‌ها است، لذا مدیریت منابع انسانی یکی از اصلی‌ترین فرآیندهای سازمانی است که اگر به خوبی و در راستای چشم‌انداز و راهبردهای سازمان طراحی و پیاده‌سازی شود، نقش مهمی در موفقیت سازمانی و دست‌یابی به اهداف و ارتقاء اثربخشی و کارایی فعالیت‌ها خواهد داشت. شناخت منابع انسانی نمونه و اعطای پاداش به آن ها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر منابع انسانی، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان نمونه است (شفیع زاده، 1385). هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های منابع انسانی نمونه می باشد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام شده و جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و خبرگان شرکت گاز استان بوشهر می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات گذشته و نیز نظرخواهی از خبرگان دانشگاهی و متخصصین و خبرگان مربوطه در سازمان، شاخص ها شناسایی و طبقه بندی گردید و سپس توسط نمونه 15 نفری که به صورت تصادفی از جامعه ی موصوف انتخاب گردیدند، با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی فازی، ضرائب اهمیت و اوزان نهایی هریک ازابعاد، مؤلفه ها وشاخص های موجود درالگو برای شرکت گاز استان بوشهر تعیین شد. نتایج نشان داد که به ترتیب رعایت و گسترش ارزش های اسلامی در محیط کار، توانایی فکر کردن و بروز خلاقیت، مشارکت در کار گروهی،تعهد نسبت به ارزش ها و منافع سازمان، مهارت در برقراری ارتباط اثربخش با همکاران و مشتریان و غیره از دید خبرگان و کارشناسان شرکت گاز استان بوشهر، مهم‌ترین شاخص ها در مولفه های مربوطه برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش می‌باشند.