1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر عملکرد شرکت‌های صادراتی: تبیین نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی و تعدیل کننده رهبری دانش محور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی نوآورانه، ظرفیت یادگیری سازمانی، رهبری دانش محور،عملکرد سازمانی ، انتقال دانش
سال 1397
پژوهشگران یوسف غلامیان(دانشجو)، ابوالحسن حسینی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر عملکرد شرکت های صادراتی : تبیین نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی و تعدیل کننده رهبری دانش محور می پردازد. از این رو در حوزه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و با توجه به اینکه برای آزمون فرضیات تحقیق از اطلاعات میدانی استفاده شده است در گروه تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است. جامعه تحقیق حاضر کلیه شرکت های صادراتی استان مازندران می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که این پرسشنامه شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی و توصیفی می باشد. بخش سوم شامل سوالات استاندارد مرتبط با متغیرهای تحقیق می باشد و از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها در بررسی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق از جداول فراوانی و درصد فراوانی به همراه نمودارهای میله ای آنها بهره گرفته شد و همچنین معیارهای تمرکز و پراکنش امتیازات مربوط به هریک از متغیرهای تحقیق، با استفاده از شاخص های میانگین، میانه و انحراف معیار گزارش شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از ازمون معادلات ساختاری توسط نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که منابع انسانی نوآورانه بر عملکرد سازمانی در شرکت های صادراتی به میزان 0.863 تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در شرکت های صادراتی به میزان 0.341 تاثیر گذاراست. ظرفیت یادگیری به میزان 0.311 بر عملکرد سازمانی در شرکت های صادراتی تاثیر دارد. رهبری دانش محور به میزان 0.090 رابطه بین مدیریت منابع انسانی نوآورانه با عملکرد سازمانی را تعدیل می کند.