1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه و رهبری تحول آفرین بر عملکرد شرکت: نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نقش تعدیلگر نوآوری دوسوتوانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گرایش کارآفرینانه، رهبری تحول آفرین، عملکرد شرکت، قابلیت بازاریابی، نوآوری دوسوتوانی.
سال 1397
پژوهشگران سپیده غلامی(دانشجو)، میثم شیرخدایی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه ورهبری تحول آفرین بر عملکرد شرکت نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نقش تعدیلگر نوآوری دوسوتوانی در صنعت مواد غذایی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان مازندران می باشند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و نمونه موردنظر شامل 89 شرکت می باشد. جهت جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها شامل تحلیل توصیفی و استنباطی می باشد. فرضیه های تحقیق از طریق آزمون معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS و 2Smart PLS استفاده گردید. نتایج یافته ها نشان داد رهبری تحول آفرین بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد، همچنین رهبری تحول آفرین بر گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبت دارد، از طرفی گرایش کارآفرینانه و رهبری تحول آفرین هر دو بر قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت دارند و نیز قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد و در نهایت نوآوری دوسوتوانی تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد را تعدیل نمی کند.