1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگر ظرفیت جذب و تلاطم بازار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گرایش کارآفرینانه، ظرفیت جذب، تلاطم بازار، عملکرد شرکت.
سال 1395
پژوهشگران خاطره پورآهنگریان(دانشجو)، میثم شیرخدایی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت و تبیین نقش تعدیل‌گر ظرفیت جذب و تلاطم بازار در صنعت مواد غذایی می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان مازندران می‌باشند که حداقل 3 سال سابقه فعالیت داشته و حداقل 2 مورد محصول تولیدی داشته باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است و نمونه مورد نظر شامل 99 شرکت می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد که توسط مدیران ارشد و میانی شرکت‌ها تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل تحلیل توصیفی و استنباطی می‌باشد. فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون معادلات ساختاری و همبستگی مورد آزمون قرار گرفتند و به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای 19SPSS و 5Warp PLS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت مثبت و معنی دار است و تلاطم بازار این رابطه را تعدیل می‌کند.