1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ادراک از سبک رهبری پدرسالارانه مربیان بر انسجام گروهی تیم‌های ورزشی (مورد مطالعه: بازیکنان تیم‌های ورزشی جانبازان و معلولین استان مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رهبری پدرسالارانه، انسجام گروهی، توانمندسازی روانشناختی، رضایتمندی، ورزشکاران
سال 1400
پژوهشگران رسول محمدی(دانشجو)، فرزام فرزان(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

چکیده به گرایش به ارتباط بین سبک رهبری و انسجام گروهی، همواره یکی از موضوعات مهمی که پژوهشگران به آن توجه دارند. انسجام گروهی، یکی از بخش هایی می باشد که با رفتارهای مربیان تیم های ورزشی ارتباط دارد. تحقیقات کمی به بررسی این نوع سبک رهبری یعنی رهبری پدرسالارانه مربیان در انسجام گروهی تیم های ورزشی بازیکنان معلول پرداخته شده است. خاصه اینکه در تیم های ورزشکاران معلول بررسی خاصی صورت نگرفته است. برهمین اساس هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک رهبری پدرسالارانه با انسجام گروهی تیم های ورزشی معلولین و درک بیشتر مربیان و رهبران در تیم های ورزشی از چگونگی رهبری تیم ها خاصه در سطح جانبازان و معلولین به منظور بهبود انسجام تیم ها می باشد. پژوهش حاضر از نظر نتیجه کاربردی، از نظر هدف، توصیفی و از نظر انجام کار، یک تحقیق میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تیم های ورزشی جانبازان و معلولین استان مازندران می باشد و نمونه نیز به روش نمونه گیری تصادفی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و PLS3 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که رهبری پدرسالارانه در انسجام گروهی تیم های ورزشی معلولین نقش بسیار پر اهمیتی دارد. نتایج بررسی نشان می دهد رابطه ی رهبری پدرانه و انسجام گروهی با دو میانجی رضایتمندی و توانمندسازی روانشناختی تایید شد.