1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ادراک از رهبری تحول آفرین بر عملکرد تیم پزشک خانواده با تبیین نقش میانجی انسجام تیم و آوای تیم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رهبری تحول آفرین، عملکرد تیم ،انسجام تیم، آوای تیم
سال 1400
پژوهشگران فریبا غلامی اول(دانشجو)، محمود یحیی زاده فر(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر ادراک از رهبری تحول آفرین بر عملکرد تیم پزشک خانواده با تبیین نقش میانجی انسجام تیم و آوای تیم میباشد. جامعه آماری پژوهش تیمهای پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت تحت پو شش دانشگاه علوم پز شکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد به تعداد 54 تیم میباشند. روش نمونه گیری بصورت تمام شماری می باشد. ا ین پژوهش به لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی و همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی میباشد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش عبارت از چهار پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری تحول آفرین، عمل کرد تیم، انسجام تیم و آوای تیم میباشد. با استفاده از ضریب آلفای کرونبداخ پایایی پرسشنامه ها تأیید شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها به تأیید استاد راهنما و خبرگان رسید. داده ها بوسیله نرم افزار22Spss و 2Smartpls با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد: ادراک از رهبری تحول آفرین بر عملکرد تیم، آوای تیم وانسجام تیم پزشک خانواده در مرا کز جامع خدمات سلامت تأثیر دارد. ادراک از آوای تیم بر عملکرد تیم تأثیر دارد. ادراک از انسجام تیم بر عملکرد تیم تأثیر دارد. همچنین ادراک از رهبری تحول آفرین بر عمل کرد تیم با تبیین نقش میانجی انسجام تیم و آوای تیم تأثیر معنی داری دارد.