1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی نظام آموزش کارکنان شرکت گاز استان مازندران با رویکرد شایستگی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نظام آموزش، شرکت گاز، شایستگی
سال 1402
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، مرتضی موقر

چکیده

رویکرد شایستگی از نوین‌ترین رویکردها در مدیریت منابع انسانی است که در تلاش است با محور قرار دادن شایستگی‌های سازمان، نظام‌های مدیریت منابع انسانی را به صورتی منسجم و یکپارچه شکل داده و اهداف متعالی سازمان را در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محقق سازد. با توجه به مثلث شایستگی، اگر در یک تعریف ساده و عملیاتی، شایستگی را تلفیق و ترکیب دانش(Knowledge)، مهارت(Skill) و مشخصه‌های فردی(Traits) بدانیم آنگاه می‌توان از آن به‌عنوان معیاری جهت ایجاد و یکپارچه‌سازی نظام‌های مختلف منابع انسانی بهره‌مند گردید که در اینجا به‌طور خاص طراحی نظام آموزش منابع انسانی مبتنی بر شایستگی تأکید است. طرح این پروژه به لحاظ هدف از نوع کاربردی است؛ و در چارچوب پارادایم پراگماتیسم و با رویکرد کیفی و کمی از نوع اکتشافی قرار دارد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران و رؤسای ستادی و کارشناسان خبره هر واحد شرکت گاز مازندران است. در بخش کمی نیز جامعه آماری همه مشاغل شرکت گاز مازندران (بدون تکرار 180 شغل) میباشد. برای جمع آوری داده های کیفی پژوهش ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و قوانین، نظام نامه و اسناد بالادستی در شرکت گاز مازندران استفاده می شود و سپس با به‌کارگیری از تکنیک دلفی، مصاحبه با مدیران و صاحب‌نظران واحدها صورت می گیرد. برای تحلیل، دسته بندی و کدگذاری شاخص ها و مقوله ها از راهبرد تحلیل محتوای کیفی و از نرم افزار MAXQDA استفاده می شود. و بدین‌طریق شاخص‌ها و مقوله‌های تشکیل‌دهنده‌ی شایستگی‌های شرکت و مشاغل هر واحد شرکت گاز شناسایی می‌گردد. در ادامه، پرسشنامه‌ای در قالب طیف لیکرت برای تعیین امتیاز مؤلفه‌ها و ابعاد شایستگی هر شغل در اختیار کارکنان و مدیران آنان قرار می‌گیرد و با استفاده از نرم‌افزارAHP ضرایب اهمیت ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی هریک از مشاغل معین می‌شود و متناسب با آن دوره آموزشی متناظر با این شایستگی‌ها برای هر شغل و واحد تعریف می‌شود. درانتها جهت اجرای مناسب این دوره ها نظامنامه آموزش مبتنی بر شایستگی کارکنان ارائه می گردد.