1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های ورود به بازار گیاهان دارویی اروپا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استراتژی های ورود، بازار بین المللی، اولویت بندی، گیاهان دارویی، اروپا
سال 1398
پژوهشگران سیده زهرا ابراهیم پور موزیرجی(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

وقتی شرکتی تصمیم به ورود به کشور خاصی دارد،باید ابتدا منطق و علت ورود به آن بازار خارجی را ارزیابی نماید و سپس انواع روش های ورود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد ارزیابی نموده و بهترین استراتژی را انتخاب نماید .انتخاب حالت ورود شامل چندین رابطه جایگزین است و هر حالت ورود قابل دسترس دارای معایب ومزایای خاص خودش می باشدسازمانها به دنبال راه ورودی هستند که میزان کنترل مطلوب آنها بر عملیات کشور مقصد را تامین نماید، درحالیکه محدودیت منابع و ریسک فرضی آن را در نظر می گیرد.هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی استراتژی‌های ورود به بازار گیاهان دارویی اروپا بوده و برای انتخاب استراتژی برتر توجه به برخی عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع استراتژی امری مهم و اجتناب ناپذیر است.ابتدا طی یک مصاحبه با خبرگان، استراتژی های پرکاربرد برای ورود به بازارهای بین المللی شناسایی و سپس میزان جذابیت استرتژی ها بر اساس یک پرسشنامه محقق ساخته که حاوی ماتریس تصمیم گیری گزینه ها و معیارها بوده،توسط خبرگان و بازرگانان صنعت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی تعیین شد. در تحقیق حاضر، یک تحلیل از ماتریس تصمیم گیری داریم که روش تحلیل به آن شاخص انتخاب ارجحیت PSI با استفاده از نرم افزار Excel می باشد. ابتدا وزن معیارها نسبت به هدف تعیین شد، سپس وزن گزینه‌ها و در نهایت اولویت بندی گزینها ها صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل دوازده خبره از اساتید مطلع دانشگاه، اعضای اتحادیه صادرات گیاهان دارویی، مدیران عامل، مدیران و بخش بازرگانی شرکت‌های فعال در تجارت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی واقع در ایران و اروپا بود اند. ابتدا طی مصاحبه ای، استراتژی های ورود به بازار گیاهان دارویی شامل 15 استراتژی شناسایی شد و نیز 13 عوامل موثر بر انتخاب استراتژی ها و اولویت بندی هر یک از استراتژی ها از طریق مصاحبه و پیشینه تحقیق استخراج شدند . بر اساس نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه، استراتژی سرمایه گذاری مشترک با وزن 0.9288 دارای بالاترین رتبه و مهم ترین استراتژی ورود به بازارهای اروپایی شناخته شده است،تاسیس یک واحد با مالکیت کامل که در واقع نوعی سرمایه گذاری مستقیم است و قرارداد بیع متقابل (بای بک) و صادرات مستقیم بر اساس فروش به مصرف کننده نهایی به ترتیب با اوزان 0.9272، 0.8599، 0.7856 به ترتیب در رتبه دوم سوم و چهارم قرار دارند.صادرات مستقیم با ایجاد واحد صادراتی داخل سازمان، صادرات مستقیم از طریق دفتر فروش خارج از کشور، اعطای امتیاز، صادرات مستقیم از طریق توزیع کنندگان و نمایندگی در اروپا، خرید متقابل و تهاتر به ترتیب با اوزان 0.7643، 0.7509، 0.7465، 0.7431، 0.7428 و 0.7303 به ترتیب در رتبه های پنجم، ششم،، هفتم، هشتم، نهم و دهم قرار دارند . کلیه روشهای صادرات غیر مستقیم از طریق شرکت مدیریت صادرات، تجار داخلی و شرکت تعاونی به ترتیب با کسب اوزان 0.6100، 0.6056، 0.5779، با اختلاف بیشتری در رتبه های یازدهم تا سیزدهم قرار گرفته اند. صادرات مستقیم از طریق کارگزار داخلی و ارسال کالا به کشور ثالث و تغییر اسناد با اوزان 0.5680 و 0.4850 به ترتیب در رتبه های چهاردهم و پانزدهم قرار دارند.