1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین نقش رهبری تحول گرا در اجرای موفق استراتژی های کسب و کار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رهبری تحول گرا، اجرای استراتژی، استراتژی در سطح کسب و کار
سال 1401
پژوهشگران معصومه رضایی(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و تبیین نقش رهبری تحول گرا بر اجرای موفق استراتژی های کسب و کار می باشد. با توجه به اهداف و فرضیه ها، این پژوهش از نظر ماهیت و روش، جزء تحقیقات تجربی (آزمایشی) و از نظر نوع داده ها، کیفی است که به روش ترکیبی(کمی- کیفی) انجام شد. بخش کمی با روش توصیفی و بخش کیفی هم با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفت. جامعه آماری بخش کمی، کلیه کارکنان 13 شرکت های خصوصی استان مازندران به تعداد 812 نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری دردسترس تعداد 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از دو روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی بود. در روش کتابخانه ای نسبت به فیش برداری از کتب، مقالات، پایان نامه ها، نشریات داخلی و خارجی اقدام شد. هم چنین، به منظور دستیابی به جدیدترین مقالات مرتبط با موضوع پژوهش از شبکه اینترنت (جهت رجوع به سایت های معتبر علمی) استفاده شد. در روش میدانی، پرسشنامه سبک رهبری باس و آلیو (1997)، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری، در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 24 بود. جامعه آماری بخش کیفی، شامل 10 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکت هایی بودند که دارای سبک رهبری تحول گرا بودند. بعد از مصاحبه با مدیران، اطلاعات دریافتی به صورت خط به خط مورد بررسی قرار گرفت و کدگزاری به روش دستی انجام پذیرفت. نتایج تحلیل مضمون شناسایی34 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 4مضمون فراگیر بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. سپس این عوامل با استفاده ازAHP فازی در شش مرحله متدولوژی پیاده سازی سیستم کسب وکار رتبه بندی شده اند. مهم ترین عوامل کلیدی برای اجرای موفق استراتژی کسب و کار عبارتند از: منابع انسانی- رهبری- ارتباطات درون سازمانی و راهبردها و فرآیندها. در منابع انسانی، زیرعامل انگیزه کارکنان به عنوان عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی شناخته شد. در رهبری، زیرعامل اعتماد سازمانی به عنوان عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی شناخته شد. در ارتباطات درون سازمانی، زیرعامل احترام به کارکنان به عنوان عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی شناخته شد. در راهبردها و فرآیندها، زیر عامل موانع کلیدی به عنوان عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی شناخته شد.