1403/05/02
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر رهبری امنیت مدار بر رفتارهای اخلاقی پرستاران: تبیین نقش تعدیلگر تاب آوری فردی(مورد مطالعه:پرستاران بیمارستان های دولتی استان مازندران)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رفتارهای اخلاقی پرستاران، بیمارستان ، تاب آوری فردی، رهبری امنیت مدار
سال 1402
مجله پژوهشنامه مدیریت اجرایی
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی موقر ، محسن علیزاده ثانی ، زینب اندواری

چکیده

پرستاران درخط مقدم ارائه خدمات دربیمارستان‎ها قراردارند.بروزرفتارهای اخلاقی توام با تاب‎آوری لازمه ایفای وظایف سخت و درشرایط دشوارمحیط شغلی، خصوصاً درقبال بیماران می‎باشد. تحقیقاً همسویی و تناسب سبک رهبری مدیران با مقتضیات افراد و محیط شغلی مربوطه حائز اهمیت اساسی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری امنیت‎مداربر رفتارهای اخلاقی پرستاران با نقش واسط تاب‎آوری پرستاران بوده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق، پرستاران بیمارستان های دولتی استان مازندران بوده اند که ازبین آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه حاوی 310 پرسشنامه قابل تحلیل جمع آوری و مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت. جمع‎آوری داده‎ها با استفاده از سه پرسشنامه رفتار اخلاقی گریگوری سی پتی(1990)، تاب آوری فردی کانر و دیویدسون(2003) و رهبری امنیت مدار کومب(2010) صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و PLS3 و Excel استفاده شده است. آلفای کرونباخ بدست آمده از پرسشنامه 949/0 است. نتایج پژوهش با توجه به ضرایب معناداریZ و ضرایب مسیر، نشان می‎دهد رهبری امنیت مدار بر رفتارهای اخلاقی پرستاران با ضریب معناداری 252/6 اثر مثبت و معناداری می‎گذارد. همچنین نقش تعدیلگری متغیر تاب‎آوری فردی در رابطه‎ی میان تاثیر رهبری امنیت مدار بر رفتارهای اخلاقی پرستاران، با ضریب معناداری 078/8 نیزمورد تایید قرار گرفت. در پایان پژوهش پیشنهاداتی برای مدیران در سازمان‎های مربوطه و نیز برای محققین آتی ارائه گردیده است