1403/03/07
مرتضی موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302532

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتبار یابی و دسته بندی شایستگی های رهبری مدیران دانشگاهی و حوزوی با توجه به آموزه های حضرت امام جعفر صادق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
امام جعفر صادق)ع(-رهبری-شایستگی-شایستگی های رهبری
سال 1402
پژوهشگران امیر فیروزی نظام آبادی(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

تصدی مناصب دانشگاه، با توجه به رسالتهای خطیر آن، نیازمند برخورداری از شایستگیها و تواناییهایی است که بتواند به بهرهبرداری مناسب از ظرفیتها، جامعه را به سرمنزل مقصود برساند، با توجه به این موضوعات می توان به اهمیت مدیر در نقش رهبر در دانشگاه پی برد. به نظر می رسد با عنایت به جایگاه و نقش دانشگاه و حوزه در پیشرفت همه جانبۀ جامعه و ضرورت درک بهترشایستگی های رهبری مدیران این مراکز در هدایت شایسته این مجموعه ها با توجه به آموزه های حضرت امام جعفرصادق )ع( ،می توان الگوی مناسبی برای پیش رفت این مراکز ترسیم و موجبات رشد وتعالی جامعه را فراهم نمود. با توجه به مراتب و از آنجاییکه تاکنون پژوهش جامعی در این خصوص با رویکرد اسلامی صورت نگرفته است ،لذا این تحقیق برآن است تا با تدوین، اعتباریابی و ارزیابی الگوی شایستگی های رهبری مدیران دانشگاهی و حوزوی با توجه به آموزه های حضرت امام جعفرصادق )ع( گامی هرچند کوچک در این خصوص بردارد.