1403/03/07
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی یکتایی و پایداری جواب برای مسئله عکس استورم-لیوویل با نقاط منفرد
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استورم-لیوویل- مسئله عکس - تکینگی- مقادیر ویژه- قضیه یکتایی- پایداری - عملگر تبدیل- روش عددی
سال 1402
پژوهشگران مائده باقرزاده(دانشجو)، ماشاء اله متین فر(استاد مشاور)، عبدالعلی نعمتی حسین آبادی(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله، معادله استورم-لیوویل در نظر می گیریم