1402/12/07
محمد تقی اسماعیل پور معلَم

محمد تقی اسماعیل پور معلَم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 9112174569

مشخصات پژوهش

عنوان
معاییر صقل و قیاس صحه الروایات التفسیریه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
المأثور - الروایات التفسیریه - دراسی امراض الروایات - تقییم الاسناد والنصوص
سال 1400
مجله آداب الكوفة
شناسه DOI
پژوهشگران محمد تقی اسماعیل پور معلَم ، محمد شریفی ، مصطفی رحیمی

چکیده

مکانه الروایات فی فهم القرآن و تفسیرها مکانه رفیعه دون شک ولایمکن انکارها .علم التفسیر و الروایات التفسیریه تؤامان مع القرآن .وترجع قدمتها الی نزول الآیات .و تعرضت الاحادیث آفات خارجیه و داخلیه مختلفه علی مرّ التاریخ . مع نظره خاطفه علی قصه الحدیث خاصه بعد النبی الاکرم () نجد انّ الآفات والتاثیرات کمنع النشر و روایه الحدیث وحذف المصادر و الاسناد للروایات التفسیریه والنقل بالمعنی و الاسرائیلیات و اختلاف القراءات وفرت ظروفا صعبهلتحدید الاحادیث الصحیحه من الضعیفه و غیر الصحیحه .و لهذا تکریر المنابع والمصادر الحدیثیه و التفسیریه تکون ضروریا . الدراسات التی اجریت فی هذاالمجال اظهرت لنا جهود الباحثین و اهتمامهم لتحدید و مراقبه اضرار الروایات بدلا من الترکیزعلی معاییر قیاس الروایات التفسیریه . یتم تنظیم هذه المقاله الرائده بطریقه وصفیه تحلیلیه . وتحاول ان تدرس معاییر قیاس الروایات فی مجال التفسیر القرآن بدقهکامله.و نتیجه هذه الدراسه أن أهم معاییر التنقیح و اکثرها کفاءه هی تقییم المحتوی و قیاس محتویات الروایات مع مبادئ العقلی والنقلی(عرض الحدیث علی القرآن و السنه القطعیه ) و تجمیع الاقتباسات المتعدده و النظیر من الحدیث، یعتبر تحقیق اخبار متتالیه و مفیده و کذلک تعزیز الخبر الواحد.