1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
طبیعت گرایی علم ی و داللت های تربیتی آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طبیعت گرایی ، طبیعت گرایی علم ی، داللت ها ی تربیتی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه اکبری ارچی(دانشجو)، رمضان مهدوی آزادبنی(استاد مشاور)، حکیمه السادات شریف زاده خاوری(استاد راهنما)

چکیده

دراین پژوهش طب یعت گرایی علمی و داللت های تربیت ی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحق یق توص ی ف ی–تحل یلی است و از نظر راهبرد تحقیق ک یفی واز نظر نوع تحق یق بر اساس هدف و به صورت نظری انجام شده است و نوع جمع آوری دادهها اسنادی و کتابخانه ای است. هدف از تحقیق بررسی مبانی فلسفی طبیعت گرایی علمی در باب هستی شناسی و معرفت شناسی و بررسی داللت های تربیت ی طبی عت گرایی علمی در باب اهداف، اصول و روش ها م ی باشد. باتوجه به یافته های تحق یق براساس سوال اول پژوهش تحت عنوان طبیعت گرایی علمی تنها به کمک قوانین طب یعی درجهان م ی توان به شناخت پدی ده ها درجهان هست ی پرداخت و با توجه به سوال دوم تحق یق طب یعت گرایی علم ی در باب اهداف، اصول وروش ها بر این امر مبتنی است که نظام آموزشی بای د به پرورش مهارت ها ی تفکر انتقادی و علمی در دانش آموزان با به کارگیری شیوه های نوین تدریس برای کشف جهان طبیعی و فهم پدیده های جهان بپردازد. موضوع ی در تعلی م و تربیت امروزۀ نظام آموزشی کشور ما بر آن تاکید زیاد ی می شود و همۀ سعی و تالش دست اندرکاران نظام آموزشی برای تحقق این امر است.