1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگاه معرفت شناختی باور های دینی در عصر پسامدرن
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
شناخت-معرفت شناسی-پسا مدرن
سال 1402
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی ، فرشته ابوالحسنی نیارکی ، محمود دیانی ، میلاد رضائی راد

چکیده

برسی جایگاه باور های دینی و ارزش شناختی آنها در طول تاریخ برای فیلسوفان دین از مهمتریبن دغدغه ها بود. این امر در عصر پسا مدرن سرنوشت متفاوتی یافته است.محقق در این کرسی بدنبال بررسی این امر در عصر پسا مدرن است