1403/03/31
رمضان مهدوی آزادبنی

رمضان مهدوی آزادبنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302690

مشخصات پژوهش

عنوان
تامل هستی شناختی ابن سینا و استنباط وجود واجب: شیوه صدیقین
نوع پژوهش
کرسی نظریه‌پردازی
کلیدواژه‌ها
کرسی-نظریه پردازی
سال 1401
پژوهشگران رمضان مهدوی آزادبنی ، محمود خونمری ، فرشته ابوالحسنی نیارکی ، محمود دیانی

چکیده

این کرسی در دانشکده برگزار شد.