1403/01/24
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب تأمین کنندگان پایدار؛ تحلیل عاملی؛ شرکت سایپا؛ مدل سازی معادلات ساختاری
سال 1394
مجله مديريت صنعتي
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جمالیان ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، مهرداد مدهوشی

چکیده

انتخاب تأمین کنندگان پایدار در بلندمدت، به ایجاد مزیت رقابتی در کل زنجیره تأمین می انجامد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار در زنجیره تأمین سایپا بوده است. برای این کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، 58 شاخص برای ارزیابی تأمین کننده پایدار شناسایی شد که پس از بررسی خبرگان زنجیره تأمین در صنعت خودرو، فقط 17 شاخص مناسب تشخیص داده شد. سپس پرسشنامه ای بین کارشناسان موجود در زنجیره تأمین شرکت سایپا توزیع شد و براساس 191 پرسشنامه به دست آمده مدل مفهومی انتخاب تأمین کننده پایدار با روش تحلیل عاملی- تأییدی برآورد شد و شاخص های پایداری در سه گروه اقتصادی، رفاه اجتماعی و زیست محیطی عامل بندی شدند. طبق نتایج کسب شده این مدل تحقیقاتی، مشخص شد انتخاب تأمین کنندگان پایدار به ترتیب اولویت به ابعاد «رفاه اجتماعی»، «اقتصادی» و «زیست محیطی» بستگی دارد و اولویت هریک از زیرشاخص ها نیز در تبیین انتخاب تأمین کنندگان پایدار مشخص شد.