1403/01/24
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی مقایسه ای عملکرد بیمارستانهای منتخب استان مازندران بر اساس ابعاد چهارگانه کارت امتیازی با استفاده از ویکور فازی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تکنیک ویکور فازی، بیمارستان های دولتی استان مازندران
سال 1395
پژوهشگران محمد ولی پور خطیر(استاد مشاور)، مهرداد مدهوشی(استاد راهنما)، مهدی حسن زاده اطربی(دانشجو)

چکیده

اندازه گیری جز عناصر اصلی چرخه بهره وری است و به عنوان سیستم کنترلی برای دیگر ارکان چرخه مزبور عمل میکند، از طرفی بیمارستان به عنوان بزرگترین و پر هزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد نسبی 7 بیمارستان دولتی استان مازندران است. در این مقاله عملکرد نسبی 7 بیمارستان دولتی استان مازندران مربوط به سال 94 با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و روش ویکور فازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، روش دلفی ساعتی برای بومی سازی شاخص ها، روش تحلیل توسعه ای چانگ برای تعیین وزن شاخص های انتخاب شده و از تکنیک های ویکور و ویکور فازی به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیمارستان امام خمینی ساری نسبت به دیگر بیمارستانهای بررسی شده از عملکرد متوازن تر و به نسبت مطلوبی برخوردار است. ضعیف ترین عملکرد نیز مربوط به بیمارستان امام خمینی بهشهر می باشد.