1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اقتصاد دیجیتال، رشد اقتصادی، داده‌های تابلویی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه حبیب پورگودرزی(دانشجو)، محمد عبدی سید کلایی(استاد مشاور)، یوسف عیسی زاده روشن(استاد راهنما)

چکیده

تأثیر اقتصاد دیجیتال بر تولید و رشد اقتصادی موضوع بحث بسیاری از محافل رسمی و غیر‌ رسمی در سراسر دنیا است و در حال حاضر، مدارک و شواهد نشان-دهنده تأثیر مثبت بخش دیجیتال اقتصاد، بر اقتصاد اکثر کشور‌های دنیا می‌باشد. برای مثال، انتشار سریع فناوری‌های دیجیتال به رشد بهره‌وری ایالات متحده از سال 1995 منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی می‌باشد. به همین منظور از داده‌های مربوط به 12 کشور منتخب (بالای میانگین شاخص رقابت‌پذیری دیجیتالی) در دوره‌ی زمانی 2008 – 2019 استفاده گردید. و به کمک الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی، مدل تحقیق برآورد شده است. در این پژوهش از شاخص رقابت‌پذیری دیجیتالی (که معیاری برای سنجش توانایی یک کشور در استفاده و بهره‌برداری از فناوری‌ها و قابلیت‌های دیجیتال برای پیشبرد رشد اقتصادی، نوآوری و بهره‌وری است) به‌عنوان نماینده اقتصاد دیجیتال و از متغیرهای نیروی‌کار، تشکیل سرمایه و خالص صادرات به‌عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده آن است که افزایش رقابت‌پذیری دیجیتالی در کشورهای مورد مطالعه موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین متغیرهای نیروی‌کار، تشکیل سرمایه و خالص صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.