1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نوسان نرخ ارز بر بازار کار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نرخ ارز، بازار کار، اشتغال، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
سال 1401
پژوهشگران حنانه مصلح(دانشجو)، مانی مؤتمنی(استاد مشاور)، محمد عبدی سید کلایی(استاد راهنما)

چکیده

نرخ بیکاری نسبتاً بالا، یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی اغلب کشورهای در حال توسعه است. بررسی رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و بیکاری برای شناسایی عوامل موثر بر بیکاری حائز اهمیت است. نرخ ارز و نوسانات آن به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر بیکاری به شمار می‌رود و این تاثیرگذاری وابسته به نوع اقتصاد و نظام ارزی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. هدف اصلی این پژوهش، آزمون تجربی تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از داده‌های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در دوره‌ی زمانی 1999-2021 و الگوی میان‌گروهی تلفیقی (PMG) برای اندازه‌گیری نااطمینانی نرخ ارز و از روش اقتصاد سنجی داده‌های پانل برای آزمون تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری استفاده شده‌است. نتایج به دست آمده نشان داده‌اند که نوسانات نرخ ارز موجب افزایش بیکاری می‌شود. همچنین این تحقیق نشان داد که نرخ سرمایه‌گذاری نیز اثری منفی بر نرخ بیکاری داشته و نرخ تورم و رشد نیز با اثر مثبت بر نرخ بیکاری همراه‌اند. با توجه به یافته‌های پژوهش، سیاست‌های کاهش نوسانات نرخ ارز توسط مقامات پولی کشور پیشنهاد می‌شود.