1403/03/07
محمد عبدی سید کلایی

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302533

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در ایران: یک مطالعه ی بین استانی با روش داده های تابلویی پویا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش، فقر، ایران، خط فقر، نابرابری درآمد
سال 1399
پژوهشگران مریم فرج پور سرخ(دانشجو)، محمد عبدی سید کلایی(استاد مشاور)، مانی مؤتمنی(استاد راهنما)

چکیده

وجود فرصت های برابر در دسترسی به مؤلفه های پیشرفت فردی نظیر سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در کاهش نابرابری درآمد شناخته می شود. در مطالعات تجربی به منظور بازنمایی این دیدگاه، اثر یکی از شاخص های سرمایه انسانی نظیر آموزش بر ضریب جینی محاسبه می شود. یافته مطالعات تجربی که با این روش و با داده های سری زمانی ایران انجام شده اند، حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین آموزش و نابرابری درآمد بوده است. اما نتیجه این مطالعه چنین رابطه ای را تایید نمی کند. در این مطالعه اطلاعات تابلوئی 31 استان کشور طی 12 سال منتهی به 1395 گردآوری شده است. اثر سواد به عنوان یکی از شاخص های سرمایه انسانی در کنار دو متغیر مهم اثرگذار دیگر، رشد اقتصادی و بیکاری، بر ضریب جینی محاسبه شده است. نتیجه رابطه نشان می دهد که رشد اقتصادی نابرابری را کم می کند و بیکاری نابرابری را افزایش می دهد اما سواد اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران ندارد. ممکن است این ابهام وجود داشته باشد که بررسی سطح سواد در کنار بیکاری و رشد اقتصادی موجب تورش ضریب اصلی تحقیق گردد چراکه سواد می تواند بر بیکاری و رشد اقتصادی اثر شدیدی داشته باشد. برای رفع این ابهام اثر سواد بر این دو متغیر به صورت مستقل برآورد شد و مشخص گردید که اثر معناداری بین آن ها وجود ندارد. همچنین سواد به تنهایی و بدون متغیرهای کنترل نیز نتوانسته اثر معناداری بر نابرابری درآمد داشته باشد.