1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه ذهنیت طرحواره ای و خود ناتوان سازی تحصیلی با توجه به نقش تعدیل کننده راهبردهای خود نظم جویی شناختی - هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ذهنیت طرحواره ای ، خود ناتوان سازی تحصیلی ،راهبردهای خود نظم جویی شناختی - هیجانی د
سال 1401
پژوهشگران زهرا نامدار(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

ابطه ذهنیت طرحواره ای و خود ناتوان سازی تحصیلی با توجه به نقش تعدیل کننده راهبردهای خود نظم جویی شناختی - هیجانی در دانش آموزان دوره متوسط