1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی احساس ناامیدی با رفتار پرخاشگرانه دانش اموزان مقطع راهنمایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
احساس ناامیدی; رفتار پرخاشگرانه ; دانش اموزان مقطع راهنمایی
سال 1401
پژوهشگران علا هاشم یوسف(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین میزان احساس ناامیدی با رفتار پرخاشگرانه دانش اموزان مقطع راهنمایی رابطه معنی دار دارد.