1403/03/11
خدیجه نصیری

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر. دانشگاه ماندران. دانشکده علوم ورزشی
تلفن: 011-35302217

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PTEN کلیه و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، گلرنگ، فسفاتاز و تنسین همولوگ ( PTEN )، کراتینین، دگزامتازون
سال 1401
مجله فیزیولوژی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران سلامه بهبودی ، رزیتا فتحی ، خدیجه نصیری ، ابوالفضل اکبری

چکیده

اهداف: امروزه به دلیل تغذیه نامناسب، کم تحرکی و عوارض ناشی از مصرف داروها شاهد شیوع آسیب و بیماری های کلیوی هستیم. ورزش منظم و برخی گیاهان دارویی ممکن است در بهبود این بیماری ها موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ ) 500 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن( بر بیان ژن فسفاتاز و تنسین همولوگ ) PTEN ( کلیه و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ انجام شد. مواد و روش ها: 25 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار )سن 16 - 14 هفته، وزن 32 ± 371 گرم( به طور تصادفی به 5 گروه کنترل، دگزامتازون، دگزامتازون+ گلرنگ، دگزامتازون +تمرین هوازی و دگزامتازون+ گلرنگ +تمرین هوازی تقسیم شدند. القا آسیب کلیوی از طریق تزریق زیرجلدی دگزامتازون ) 8 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن( به مدت شش روز انجام شد. پروتکل تمرینی ، شامل دویدن با تردمیل ، با سرعت 15 متر بر دقیقه و به مدت 10 دقیقه شروع و تا پایان هفته سوم به طور فزاینده افزایش یافت و به شدت 28 متر بر دقیقه و مدت 60 دقیقه در 5 روز هفته رسید. تا پایان هفته دهم شدت و مدت تمرینات بدون تغییر باقی ماند. در پایان دوره سطوح بیان ژن PTEN در بافت کلیه و سطح کراتینین در سرم مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری 05 / 0 p ≤ تجزیه تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد سطح کراتینین در گروه تمرین هوازی در مقایسه با گروه دگزامتازون کاهش معناداری داشت ) P=0.047 (؛ درحالیکه در گروه های دگزامتازون+ گلرنگ و دگزامتازون+گلرنگ +تمرین هوازی تغییر معناداری در مقایسه با گروه دگزامتازون نداشت. بیان ژن PTEN کلیه در گروه های مداخله درمانی در مقایسه با گروه دگزامتازون تغییر معناداری نداشت. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از مطالعه ی حاضر نشان می دهد ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه ی گلرنگ توانست آسیب کلیوی ناشی از مصرف دگزامتازون را بهبود بخشد. به نظر می رسد این اثر از طریق سایر مکانیسم هایی باشد که در این مطالعه بررسی نشده است.