07 خرداد 1402
مصطفي كمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 01135302662
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي سيماي قهرمانان در شعر پايداري محمد فيتوري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شعر پایداری؛ استعمارستیزی؛ سیمای قهرمانان؛ شعر معاصر سودان.
مجله مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها
شناسه DOI
پژوهشگران مریم اختیاری (نفر اول) ، حمید رضا مشایخی (نفر دوم) ، مصطفی کمالجو (نفر سوم)

چکیده

قهرمان و قهرمانسرایی ازجمله ویژگیهای بارز ادبیات معاصر عربی است که شااعران ز یا ادی ازجمله سرایندگانی است که در حوزۀ پایداری » محمد فیتوری « . کموبیش به آن روی آوردهاند به ترسیم سیمای قهرمانان و گرایشهای میهنپرستانة آنان پرداختهاست. ازآنجاکه قاار ۀ آفریقاا سالها میدان تاختوتاز استعمارگران اروپایی بود، در این خطه همواره قهرمانانی ظهور کردند که رویکردی استعمارستیز داشتهاند. نوشتار حاضار مای کوشاد باا روش توصا یفی ا تحلیلا ی سرودههایی را بررسی کند که فیتوری در آنها، جفای استعمارگران نسبت باه سارزم ین آفریقاا بهویژه سودان را ترسیم نمودهاست. نتایج نشان میدهد که سه گونه قهرماان در شاعر فیتاور ی برجستگی دارند: 1( قهرمانان تاریخی؛ 2( قهرمانان اسطورهای؛ 6( قهرماناان معاصار . مخاطا درمییابد که قهرمان مورد تمجید فیتوری فقط از سودان نیست، بلکه متعلق به تمام قارۀ آفریقا و جامعة عرب است که ازنظر شاعر در قهقرا و سراشیبی قرارگرفتهاند.