1403/04/29
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی اشعارجورج شکور و میرزامحمود فدایی تلاوکی در واقعه ی عاشورا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی تطبیقی اشعارجورج شکور و میرزامحمود فدایی تلاوکی در واقعه ی عاشورا
سال 1402
پژوهشگران عباس عابدی فرد(دانشجو)، مصطفی کمالجو(استاد مشاور)، بهروز قربانزاده(استاد راهنما)

چکیده

درمورد عاشورا و قیام امام حسین(ع)، شاعران ونویسندگان درطول قــرن ها پس از آن واقعه،با بیان های متفاوت درقالب های نظم ونثر،فرهنگ عاشـورا را به نسل ها منتقل کردند.شاعــران با رویکــردعـدالت خـواهــی، ظلـم ستیزی، آزادگــی و...هریک درابعادمختلف شــعری همچون حماسه،مناقب،مراثی ومدیحه اشعارزیادی ســـروده اند.توجه به نهضت امام حسین(ع)، به دین و مذهب خاصی محـــــدود نبود.بنا بر این شاعـــران سُنّی مذهب بسیاری درباره این موضوع اشعار دل نشیـنی سروده اند.درسده ی اخیر نویسنــــدگان وشاعران غیرمسلمان، عموما مسیحـــی نیزبه واقعه ی کربلا پرداخته اند.دراین پژوهش به اشعارجورج شکـور،شاعرونویسنده ی مسیحـی لبنانی معاصرو میرزامحمود فدایی، مقتل ســرای قرن 13ه.ق با موضـوع امام حسین(ع)، کربلا وعاشــــورا پرداخته شد.این بررسی به روش کتابخانه ای و با مراجعه به کتابخانه های سراسر کشور وپس از مطالعــه و فیش برداری براساس روش توصیفی، وروش تحلیلی مضامین شعری درنمادها ی برجسته ی فرهنگ عاشورا، قبل و بعد از شهادت امام حسین (ع) ،وصف و حال دو شاعر صورت گرفت .این دو شاعـر در اشعار خود نماد هایی از عاشـورا را بیان نمودند،که در فرهنگ فارسی وعربی غالباً یکسان بوده است. آنان با بهره گیری مناسب از صنایع بدیعی و بیان همچون تشبیه و استعاره و مجاز و...اشعار دلنشینی را در معرفی امام حسین (ع) و ترویج فرهنـــگ عاشورا سروده اند. ازجمله اشتراکات این دو شاعـر این است که هردو در دوره ای از تاریخ زندگی خود شاهد اشغال سرزمین خود بوده و با الهام از امام حسین(ع) اشعار مقاومت و جهاد سروده اند.