12 خرداد 1402
مصطفي كمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 01135302662
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عناصر داستانی رمان «المتشائل» اثر امیل حبیبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رمان معاصر عربی، المتشائل، امیل حبیبی، شخصیتپردازی، گفتوگو، زاویۀ دید، سبک.
پژوهشگران انسیه طالبی قادیکلایی (دانشجو) ، مهدی شاهرخ (استاد راهنما) ، مصطفی کمالجو (استاد مشاور)

چکیده

نویسندگان فلسطین در آثار خود همواره کوشیدهاند تا مشکلات و دغدغههای مردم را در سرزمینهای اشغالی بیان کنند. یکی از این آثار در این زمینه، رمان المتشائل اثر امیل حبیبی است. تمام عناصر داستان برای خلق چنین فضایی دست در دست یکدیگر دادهاند و از این جهت، بافتی یکپارچه را به وجود آوردهاند. پژوهش حاضر با روش کیفی (توصیفی- تحلیلی) به بررسی چهار عنصر سبک، شخصیت، گفتگو و زاویهدید در رمان المتشائل می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شخصیتها در این داستان، کاربرد نمادین و انتقادی دارند. شخصیت اصلی نماد انسان درمانده فلسطینی با احساساتی متضاد است که با کشمکشهای درونی بین مقاومت در راه وطن و رها کردن آن، درگیر است. شخصیتهای فرعی هر کدام نماد فلسطینی خائن، فلسطینی ناامید، بیهویت و مبارز شهادتطلب است. عناصر تاریخی و اسطورهای نیز در جهت ترسیم بهتر جامعه و مشکلات فلسطین به کار رفتهاند. نویسنده از عناصر گفتگو، سبک و زاویهدید هم بهگونهای متناسب و در راستای یکدیگر استفاد کرده تا صحنه و فضای رمان را به خوبی نشان دهند.