1403/03/25
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ
سال 1400
پژوهشگران حدیث اصلانی(دانشجو)، مصطفی کمالجو(استاد مشاور)، بهروز قربانزاده(استاد راهنما)

چکیده

نقدو بررسی تطبیقی کنایه ها در ترجمه علی عباس زلیخه از دیوان حافظ