1403/04/01
مصطفی کمالجو

مصطفی کمالجو

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-8463-4080
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302662

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبک شناسی ادبیات پایداری در دوشعر یوم فلسطین بدر شاکر سیاب و پنجره قیصر امین پور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی سبک شناسی ادبیات پایداری در دوشعر یوم فلسطین بدر شاکر سیاب و پنجره قیصر امین پور
سال 1400
پژوهشگران زهرا قاسمی فر(دانشجو)، بهروز قربانزاده(استاد راهنما)، مصطفی کمالجو(استاد راهنما)

چکیده

بررسی سبک شناسی ادبیات پایداری در دوشعر یوم فلسطین بدر شاکر سیاب و پنجره قیصر امین پور