1402/12/12
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبکه توزیع، خازن گذاری بهینه، تلفات توان، پروفیل ولتاژ، الگوریتم رقابت استعماری
سال 1394
پژوهشگران جمال قاسمی ، غلامرضا اکبری ، وحدت ناظریان

چکیده

خازن گذاری در شبکه های توزیع عموماً برای کاهش تلفات، بهبود ضریب توان و پروفیل ولتاژ و آزاد سازی ظرفیت خطوط به کار می رود. دستیابی به چنین منابعی بستگی به چگونگی نصب بهینه خازن دارد. در این مقاله از الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله خازن گذاری استفاده شده است. مسئله برای یک سیستم 33 باسه پیاده سازی شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تلفات شبکه با تعیین مکان خازنها به تنهایی 3/26% و با تعیین همزمان مکان و اندازه آنها 8/35% کاهش می یابد. همچنین پروفیل ولتاژ نیز در دو حالت فوق به ترتیب 9/25%، 78% بهبود می یابد. نتایج بیانگر کارایی و برتری روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشها می باشد.