20 بهمن 1401
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبکه توزیع، خازن گذاری بهینه، تلفات توان، پروفیل ولتاژ، الگوریتم رقابت استعماری
پژوهشگران وحدت ناظریان (نفر اول) ، غلامرضا اکبری (نفر دوم) ، جمال قاسمی (نفر سوم)

چکیده

خازن گذاری در شبکه های توزیع عموماً برای کاهش تلفات، بهبود ضریب توان و پروفیل ولتاژ و آزاد سازی ظرفیت خطوط به کار می رود. دستیابی به چنین منابعی بستگی به چگونگی نصب بهینه خازن دارد. در این مقاله از الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله خازن گذاری استفاده شده است. مسئله برای یک سیستم 33 باسه پیاده سازی شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تلفات شبکه با تعیین مکان خازنها به تنهایی 3/26% و با تعیین همزمان مکان و اندازه آنها 8/35% کاهش می یابد. همچنین پروفیل ولتاژ نیز در دو حالت فوق به ترتیب 9/25%، 78% بهبود می یابد. نتایج بیانگر کارایی و برتری روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشها می باشد.