07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي غلظت ميانه كشندگي (LC50) نانوذرات نقره و مقايسه آن با نيترات نقره در گاماروس درياي خزر (Pontogammarus maeoticus)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات نقره، غلظت میانه کشندگی، نیترات نقره، گاماروس، دریای خزر
مجله اقیانوس شناسی
شناسه DOI http://joc.inio.ac.ir/article-1-1471-fa.html
پژوهشگران آرزو به نژاد (نفر اول) ، فاطمه کاردل (نفر دوم) ، حسن تقوی جلودار (نفر سوم) ، شیلا امیدظهیر (نفر چهارم)

چکیده

نانوذرات نقره امروزه به طور گسترده در علوم و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد وسیع نانوذرات نقره سبب ورود آن از طریق پساب به محیط های آبی شده است و به همین جهت بررسی اثرات نانوذرات نقره بر موجودات آبزی مختلف امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی میزان غلظت کشندگی نانوذرات نقره و مقایسه آن با نیترات نقره در گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) پرداخته است. به این منظور ابتدا آزمایش تعیین محدوده کشندگی نانوذرات نقره در گاماروس ها انجام شد. سپس برای تعیین غلظت میانه کشندگی (LC50)، گاماروس ها در معرض غلظت های 0، 25/0، 5/0، 1 ، 2 ، 4 و 8 میلی گرم بر یک لیتر نانوذرات نقره و نیترات نقره قرار گرفتند و در مدت زمان 96 ساعت میزان مرگ و میر ثبت شد. سپس با استفاده از بررسی آماری مقادیر مختلف غلظت کشندگی محاسبه گردید. در این مطالعه مقدار LC50 96 ساعته برای نانوذرات نقره و نیترات نقره به ترتیب 77 /3 و 78/5 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد غلظت کشندگی نانوذرات نقره در مقایسه با نیترات نقره کمتر می باشد و با افزایش غلظت نانوذرات نقره همراه با افزایش مدت زمان مواجهه، میزان مرگ و میر گاماروس ها روند افزایشی تندتری نسبت به نتیرات نقره می یابد.