1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه دوره ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دو زبانه و تک زبانه، عملکرد تحصیلی ، خودکارآمدی تحصیلی، دانش آموزان دوره ابتدایی
سال 1394
مجله پژوهش در برنامه ريزي درسي
شناسه DOI
پژوهشگران الهام حاتمی زاده عربی ، صمد ایزدی ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی

چکیده

تحقیق حاضر به مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه دوره ابتدایی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دوره ابتدایی دخترانه و پسرانه مجتمع آموزشی معرفت شهرستان بابلسر به تعداد 152 نفر تشکیل می دهند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملرکد تحصیلی درتاج(2004) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان استفاده شد. نتایج حاصل از داده های پرسشنامه ها نشان می دهد که از میان عوامل برنامه ریزی تحصیلی تنها در عامل برنامه ریزی تفاوت معناداری بین دانش آموزان دختر و پسر دو زبانه و تک زبانه وجود دارد و در بین عوامل خودکارآمدی تحصیلی در عامل استعداد تحصیلی بین دانش آموزان دختر و پسر تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنا دار است