1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تدریس گروهی: موانع و چالش های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روش تدریس،آموزش عالی،تدریس گروهی،نگرش فرهنگی
سال 1392
مجله تدريس پژوهي
شناسه DOI
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، صمد ایزدی ، زینب رضایی قادی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان استفاده اساتید دانشگاه مازندران از تدریس گروهی(همیاری اساتید در برنامه ریزی، اجرا و اریابی) و موانع و چالش های آن از منظر اساتید انجام شده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند 16 نفر از اساتید دانشکده های مختلف مورد مصاحبه قرار گرفتند و کل اساتید(177) پرسشنامه چالش ها و موانع تدریس گروهی را تکمیل نمودند. داده های مصاحبه با استفاده از تحلیل استقرایی و داده های پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و آنوا تحلیل شدند. یافته ها نشان داده است، اساتید دانشگاه مازندران بر حسب رشته تحصیلی و دوره تحصیلی به میزان متفاوتی از تدریس گروهی استفاده می کنند. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن بود 5 عامل آموزشی و اجرایی، پیچیدگی تدریس گروهی، نگرش های فرهنگی، مشکلات فردی اساتید و کمبود نیروی انسانی بعنوان مهم ترین چالش ها و موانع بکارگیری تدریس گروهی از سوی اساتید شناسایی گردید. تحلیل واریانس نشان داد اساتید دانشگاه مازندران به استثنای عامل کمبود نیروی انسانی در 4 عامل دیگر بعنوان چالش ها و موانع بکارگیری تدریس گروهی با هم تفوت معناداری نداشتند.