1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی علل گریز از یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
یادگیری، گریز از یادگیری، آموزش متوسطه
سال 1395
پژوهشگران سمانه پولایی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، ابراهیم صالحی عمران(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثربر گریز از یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بابل انجام شد، جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی شامل کلیه ی دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم مدارس دولتی شهر بابل به تعداد7741 نفر می باشد. همچنین در بخش کیفی جامعه پژوهش نیز شامل دانش آموزان ذکر شده و همچنین معلمان این مدارس بوده است. برای نمونه گیری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ی آماری این پژوهش364 نفر انتخاب شد. همچنین در بخش کیفی نیز با توجه به اشباع پژوهشگر 9 نفر از دانش آموزان و 8 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد از 7 عامل مورد بررسی4 عامل انگیزش تحصیلی، انگیزش های شغلی، تکنولوژی آموزشی، جو اجتماعی مدرسه، نقشی در گریز از یادگیری جامعه مورد بررسی ایفا نمی کنند اما روش تدریس معلمان، ویژگی های خانوادگی دانش آموزان (اقتصادی و اجتماعی)، شبکه های اجتماعی، به عنوان عوامل تاثیرگذار در یادگیری گریزی یاد شدند.