1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین مدل اشتیاق تحصیلیبراساس خودکارآمدی تحصیلی و سبک های تدریس ادراک شده با نقش میانجی هیجان مثبت تحصیلی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تدوین مدل اشتیاق تحصیلیبراساس خودکارآمدی تحصیلی و سبک های تدریس ادراک شده با نقش میانجی هیجان مثبت تحصیلی
سال 1402
پژوهشگران سودابه حسن پورلاریمی(دانشجو)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

تدوین مدل اشتیاق تحصیلیبراساس خودکارآمدی تحصیلی و سبک های تدریس ادراک شده با نقش میانجی هیجان مثبت تحصیلی