1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش تبیین کنندگی باورهای معرفت شناختی و خودتعیین گری تحصیلی در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان با میانجی گری هیجان های تحصیلی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باورهای معرفت‌شناسی خود تعیین‌گری تحصیلی هیجان‌های تحصیلی اهمال‌کاری تحصیلی
سال 1402
مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
شناسه DOI
پژوهشگران نرگس مسیح پور هتکه پشتی ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، حبیب اله نادری

چکیده

در پژوهش کنونی رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و خود تعیین‌گری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی از طریق میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش، 320 دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته‌‌ها و دانشکده‌های مختلف دانشگاه مازندران واحد بابلسر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984)، باورهای معرفت‌شناختی (بایلس، 2009)، انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران، 1989) و هیجان‌های تحصیلی (پکران و همکاران، 2005)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل مدل پیشنهادی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار ایموس ویرایش 26 انجام شد. روابط واسطه‌ای در مدل پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بودند که مدل پیشنهادی با داده‌ها از برازش خوبی برخورداربوده است، همچنین نتایج نشان داد که ابعاد باورهای معرفت شناختی و خود ‌تعیین‌گری تحصیلی از طریق هیجان‌های تحصیلی اثرات غیرمستقیم معنی‌داری بر اهمال‌کاری تحصیلی دارند.