1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در میان دانش اموزان متوسطه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بلوغ عاطفی ; سازگاری تحصیلی ; عملکرد تحصیلی ; دانش اموزان متوسطه
سال 1401
پژوهشگران سرمد سلمان عبید حسون(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین میزان بلوغ عاطفی و سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در میان دانش اموزان متوسطه رابطه معنی دار دارد.