1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نگرش اعضای هیات علمی درمورد تجاری سازی آموزش عالی و چالش های فراروی آن :مطالعه موردی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی نگرش اعضای هیات علمی درمورد تجاری سازی آموزش عالی و چالش های فراروی آن :مطالعه موردی دانشگاه مازندران
سال 1394
پژوهشگران ماندانا امینی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، ابراهیم صالحی عمران(استاد راهنما)

چکیده

بررسی نگرش اعضای هیات علمی درمورد تجاری سازی آموزش عالی و چالش های فراروی آن :مطالعه موردی دانشگاه مازندران