1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی گرایش به خشونت براساس ابعاد خود ارزشمندی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گرایش به خشونت، احساس خودارزشمندی، خودکارآمدی تحصیلی
سال 1394
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، عباس اکبری

چکیده

خشونت به عنوان یک پدیده اجتماعی و بخشی از زندگی انسان که به اشکال گوناگونی رخ داده و هزینههای زیادی را بر جوامع تحمیل میکند( فیرسون و هافلر، ،)2014همواره موجب نگرانی خانوادهها، جوامع و نهادهای تعلیم و تربیت بوده و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. سازمان بهداشت جهانی ( )2002در گزارش خود بیان میدارد که خشونت به عنوان یک معضل جهانی، زندگی، سلامتی و شادکامی انسانها را تهدید می- کند و هیچ جامعه و کشوری، عاری از این پدیده نیست پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که به شیوه رگرسیون همزمان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس متوسطه شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 1393 -94تشکیل میدهند. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 327دانش آموز ( 144دختر و 183 پسر) هستند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب گردیدهاند. نتایج تحلیلهای آماری حاصل از رگرسیون همزمان نشان داد که ( )ابعاد خودارزشمندی درونی دارای همبستگی منفی با گرایش به خشونت دانش آموزان بوده به صورت منفی و معنادار آن را پیش بینی میکند.