1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر کارکرد نظام آموزش و پرورش در رشد ذهن: با تاکید بر پرورش تخیل در کودکان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل محتوا، رشد ذهن، تخیل
سال 1394
پژوهشگران مهدی خبازی کناری ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، مائده محمدپور

چکیده

رشد فرایندی کلی است و سلامت آن مستلزم فراهم ساختن امکانات محیطی و آموزش برای تمامی ابعاد آن است؛ آموزش و پرورش تخیل به عنوان یکی از قابلیت های رشدی از این قاعده مستثنی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی دوره ابتدایی بر اساس پرورش تخیل در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی و کیفی بود و تحلیل بر اساس نظریه ذهن پروش یافته ایگان انجام شد. 12 جلد کتاب فارسی دوره ابتدایی سال 92-93 با استفاده از شیوه تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد در همه کتاب های مورد تحلیل 551 مورد بر فهم اسطوره ای و 83 مورد بر فهم رمانتیک تاکید داشتند. در مجموع فعالیت های اندکی که در کتاب های درسی به منظور پرورش تخیل دانش آموزان گنجانده شده، برنامه ریزی شده، همه جانبه نبوده و از همه مهمتر با رشد ذهنی دانش آموزان هماهنگ نیست