1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه باورهای معرفت شناسی در اساتید حوزه های نرم و سخت دانشگاهی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باور های معرفت شناسی، اعضای هیئت علمی، حوزه های نرم و سخت.
سال 1394
پژوهشگران سیده فاطمه کاظمی ، مهدی خبازی کناری ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی

چکیده

هدف از پژوهش کنونی مقایسه باورهای معرفت شناسی اساتید حوزه های نرم و سخت در دانشگاه مازندران می باشد. گروه نمونه پژوهش کنونی 145 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، از میان 11 دانشکده این دانشگاه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات «پرسشنامه باور های معرفت شناسی شراو می باشد. داده های مشارکت کنندگان با استفاده از روش آماری آزمون تی برای نمونه های مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد در باورهای معرفتی دانش مطلق، دانش ساده، یادگیری سریع و توانایی ذاتی، اساتید در سطح پیچیده ای قرار دارند، اما اساتید باور معرفتی ساده تری را در خصوص اقتدار مرجع اتخاذ نموده اند. همچنین نتایج آزمون تی نمونه های مستقل نشان داد در باور معرفتی دانش مطلق، تفاوت معناداری بین اساتید حوزه های سخت و نرم وجود دارد. باور معرفتی «دانش مطلق» در اساتید حوزه های سخت بیشتر از اساتید حوزه های نرم می باشد.