1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
رفتار خردمندانه و توانایی حل مسئله در برنامه ریزی زندگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی ، حل مسئله، دانشگاه، رفتار خردمندانه .
سال 1394
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، مهدی خبازی کناری

چکیده

مواجهه خردمندانه با مسائل پیچیده زندگی واقعی شاخصی از رفتار بهنجار فردی و اجتماعی در دنیای پر کنش و واکنش امروز است که همواره از سوی روان شناسان در حوزه های گوناگون مورد تاکید است. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت مواجهه خردمندانه و توانایی حل مسئله دانشجویان در فرایند حل مسئله بد ساختار مانند برنامه ریزی زندگی انجام شده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند50 دانشجوی دوره کارشناسی در گروه های تحصیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. از طریق حل مسئله بد ساختار و تفکر با صدای بلند مواجهه خردمندانه و توانایی حل مسئله دانشجویان در برنامه ریزی زندگی ارزیابی شد. خردمندی دانشجویان بر اساس 5 مولفه پارادایم برلین و توانایی حل مسئله نیز بر اساس مدل سینوت در فرایند حل مسئله بد ساختار ارزیابی شد. یافته ها نشان داد عملکرد دانشجویان در خردمندی و حل مسئله در سطح پایینی بوده است. به عبارت روشن تر، تصمیم گیری و برنامه ریزی دانشجویان برای یک شخص فرضی در مسئله ارائه شده به جای آن که واقع گرایانه باشد بیش تر ماهیتی ایده الیستی داشته است. تحلیل عملکرد دانشجویان در مسئله برنامه ریزی زندگی حاکی از آن بوده است، به جای تمرکز بر مسئله و الزامات آن و ارائه تبیین های علی عمیق و باز نمایی های جامع و مرتبط از مسئله، آن ها بیش تر در تلاش بودند یک راه حل قطعی و فوری ارائه دهند. بنظر می رسد، علاوه بر تاکیدات علمی و تحصیلی بخش قابل توجهی از تلاش های سیاستگذاری های آموزشی باید برآموزش رفتارها و مهارت های مناسب و موثر در مواجهه با مسائل و چالش های زندگی متمرکز گردد.