1402/12/06
حسنعلی آقاجانی

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302571

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی پیاده سازی اکولوژی صنعتی در سطح کارخانه با رویکرد تولید پایدار(شاهد تجربی: صنعت پتروشیمی استان فارس)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اکولوژی صنعتی، اکولوژی در سطح خرد، تولید پایدار، حلقه بسته ضایعات، متابولیسم صنعتی
سال 1395
پژوهشگران ندا سهرابی(دانشجو)، حمیدرضا فلاح لاجیمی(استاد مشاور)، حسنعلی آقاجانی(استاد راهنما)

چکیده

توجه بیشتر به رویکردهای پیشگیری از آلودگی(P2( و تولید پاک(CP(در ادبیات اکولوژی )صنعتی IE و در مواجهه با بحران انباشتگی ضایعات، آلاینده ها و کمبود منابع طبیعی ناشی از توسعه بی رویه صنایع، زمینهساز سبک جدیدی از تعاملات صنایع با یکدیگر در قالب شبکه های همزیستی صنعتی (ISN) شد که روند صعودی توسعه شهرکهای صنعتی و کمبود منابع خام را در یک تراز پایدار از بهره وری اقتصادی و استفاده اثربخش از جریانهای مواد، انرژی و ضایعات(MEW(قرار میدهد و همین امر اهمیت پیادهسازی IE در سطح ISN را نمایان میکند. در مقاله حاضر ضمن ارایه شاخص -های مشترک کلیدی IE ،CP و P2 در سطح ISN؛ و مرور پروژه IS در گلداستون و ایستوریهامبر، به مقایسه تطبیقی عملکرد آنها با شاخصها در قالب شباهتهای: توسعه غیر هوشمندانه برونفیلدها، جلبسیاستهای محیطی سختگیرانه در استراتژیهای رقابتی، فاصله جغرافیایی میان حوزه های دانشی وعملیاتی، مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته و تفاوتهای: دسترسی به دادههای زمانی و عملیاتی مطمین و سبک قهرمان صنعتی در تعالی کسب و کار پرداخته شده است. در پایان اهمیت تعهد و مشارکت صنایع در تبادل اطلاعات و پیروی از الگوی قهرمانمحور جهت ادغام سیستم های مدیریت محیطی -سازمانی با تاکید بر بهبود ظرفیت، استفاده از پتانسیلهای درآمد، ارزیابی هزینه-منفعت محیطی و جذب تعملات پویا با حضور فعال تیمهای ستادی، به تفصیل بیان شدهاست.