1403/04/02
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
به سوی تدوین اصول طراحی شهری انرژی محور در پارادایم پایداری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پایداری، شهر فشرده، شهر اکولوژیک، شهر خودکفا، نوسنتگرا، شکل شهر.
سال 1397
پژوهشگران سیده مهنا سمیعی کاشی ، نوین تولایی ، محمدرضا حق جو

چکیده

هدف این پژوهش یافتن اصولی مرتبط با طراحی شکل شهر مناسب برای صرفهجویی در مصرف انرژی است. در طول زمان رویکردهای متعددی همچون شهر پایدار، توسعه نوسنتگرا، شهر خودکفا، شهر فشرده، اکوسیتی یا شهر اکولوژیک و انگاره شهر فشرده ایرانی در مناطق گرم و خشک به دنبال یکدیگر آمدهاند که همگی در زمینه پایداری، حفظ و صرفهجویی منابع برای نسلهای آینده سخن گفتهاند، در این مقاله اصول مطرح شده در هر یک از این رویکردها که راهنمای طراحی شکل شهرِ صرفهجو در مصرف انرژی هستند، استخراج گشته و در نهایت اصولی مانند تراکم، اختالط کاربریها و تاکید بر حمل و نقل عمومی و غیرموتوری به عنوان پرتکرارترین اصول معرفی گردیدند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. اقدامات تحقیق به صورت کتابخانهای و با مطالعه اسناد پژوهشی مرتبط، برای یافتن مهمترین اصول مرتبط با شکل شهر صرفهجو در مصرف انرژی انجام گرفته است.