1403/03/28
محمدرضا حق جو

محمدرضا حق جو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4693-5587
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران.
تلفن: 01135302724

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش ظرفیت قابل تحمل محیطی برای جمعیت پذیری شهر قزوین با رویکرد توسعه پایدار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ظرفیت قابل تحمل، جمعیت پذیری شهری، توسعه پایدار
سال 1402
پژوهشگران طناز خسروی(دانشجو)، محمدرضا حق جو(استاد مشاور)، فرزین محمودی پاتی(استاد راهنما)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین جمعیتپذیری شهر قزوین متناسب با ظرفیت تحمل آن و با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار تهیه شده است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی مفاهیم و شاخصهای ظرفیت تحمل تعریف دقیق و بهترین روش را برای سنجش ظرفیت تحمل شهر قزوین معرفی کند. بعد از بررسیهای انجام شده 15شاخص انتخاب گردید و همهی روشهای ارزیابی ظرفیت تحمل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت روش تحلیل سلسله مراتبی و فازی برای ارزیابی ظرفیت تحمل شهر قزوین انتخاب گردید. همچنین جهت سنجش جمعیتپذیری شهر قزوین نیز از قانون عرضه و تقاضا و قانون تحمل یا شلفرود استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا شاخصهای موردنظر به وسیله روش Ahpاولویتبندی شده و سپس با استفاده از فازی ظرفیت تحمل شهر قزوین مشخص گردید. در بخش تحلیل جمعیتپذیری شهر نیز با توجه به قانون عرضه و تقاضا شاخص تراکم خالص مسکونی که بیشترین تاثیر را در این حوزه دارد (تعداد شهروندان) انتخاب شده و به منظور تحقق رویکرد توسعه پایدار شاخص نسبت سطح زیربنا (تراکم ساختمانی) که از معیارها و عوامل تاثیرگذار در این رویکرد است مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.